ټ – TTeh

ټ

ټال

.دا ټال دی

.موږ ټول په ټال کې زانګو