ځ – زی

ځ

ځان

.ځان مینځل ګټه لري

.زه هره ورځ ځان مینځم

.ښه شاګرد ځان او کالي پاک ساتي