څ – سه

څ

څادر

.اڅک څادر لري

.اڅک څلور څادرونه لري

.زما څادر نوی دی