چ – چه

چ

چمن

.دا چمن شین دی

.په چمن کې مچۍ دي

.مچۍ چیچل کوي