ډ – ډال

ډ
ډوډۍ
.زه ډوډۍ خورم
.ډوډۍ ډېر خوند لري
.زه له ډېرو خوړلو نه ډډه کوم