ړ

ړ

ړوند

.ړوند سړی څه نه ویني

.ړانده د مرستې وړ دي

.بې علمه سړی ړوند دی